Uchwała Zarządu
Top Potential sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi z 1 czerwca 2021 r.

w sprawie zasad przetwarzania danych osobowych, ustalenia polityki prywatności oraz treści przekazywanej klientom informacji o przetwarzaniu danych osobowych.

§ 1.

Spółka jako uprawniona do ustalania celu i sposobu przetwarzania danych osobowych, zwana dalej Administratorem, świadoma wagi zagrożeń prywatności, w tym zagrożeń dla bezpieczeństwa przetwarzanych danych osobowych, deklaruje podejmowanie wszelkich możliwych działań koniecznych do zapobiegania wszelkim zagrożeniom związanych z danymi osobowymi klientów, kontrahentów, pracowników i współpracowników Spółki, w szczególności sytuacjom losowym, awariom sprzętu czy oprogramowania, ujawniania osobom nieupoważnionym danych osobowych, atakom z Internetu czy naruszeniom innych zasad określonych w dokumentacji z zakresu ochrony danych osobowych.

§ 2.

Przestrzegając zasad dotyczących przetwarzania danych osobowych, Administrator zapewnia, by dane te były:

 1. przetwarzane zgodnie z prawem, rzetelnie i w sposób przejrzysty dla osoby, której dane dotyczą ("zgodność z prawem, rzetelność i przejrzystość"),

 2. zbierane w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach i nieprzetwarzane dalej w sposób niezgodny z tymi celami ("ograniczenie celu");

 3. adekwatne, stosowne oraz ograniczone do tego, co niezbędne do celów, w których są przetwarzane ("minimalizacja danych");

 4. prawidłowe i w razie potrzeby uaktualniane; Administrator podejmuje wszelkie rozsądne działania, aby dane osobowe, które są nieprawidłowe w świetle celów ich przetwarzania, zostały niezwłocznie usunięte lub sprostowane ("prawidłowość");

 5. przechowywane w formie umożliwiającej identyfikację osoby, której dane dotyczą, przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, w których dane te są przetwarzane; ("ograniczenie przechowywania");

 6. przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo danych osobowych, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych ("integralność i poufność").

  § 3.

1. Jeżeli dane osobowe osoby, której dane dotyczą, zbierane są od tej osoby, Administrator podczas pozyskiwania danych osobowych podaje jej informacje określone w § 13 ust. 1, 2 i 3 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w

sprawie ochrony osób fizycznych w związku z Przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne Rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1), zwanego dalej Rozporządzeniem, chyba że ta osoba dysponuje już tymi informacjami.

 1. Jeżeli danych osobowych nie pozyskano od osoby, której dane dotyczą, Administrator podaje jej informacje określone w § 14 ust. 1, 2 i 4 Rozporządzenia, chyba że:

  1. ta osoba dysponuje już tymi informacjami;

  2. udzielenie takich informacji okazuje się niemożliwe lub wymagałoby niewspółmiernie

   dużego wysiłku;

  3. pozyskiwanie lub ujawnianie jest wyraźnie uregulowane prawem Unii lub prawem państwa

   członkowskiego, któremu podlega Administrator, przewidującym odpowiednie środki

   chroniące prawnie uzasadnione interesy osoby, której dane dotyczą; lub

  4. dane osobowe muszą pozostać poufne zgodnie z obowiązkiem zachowania tajemnicy zawodowej przewidzianym w prawie Unii lub w prawie państwa członkowskiego, w tym

   ustawowym obowiązkiem zachowania tajemnicy.

 2. Informacje, o których mowa w ust. 2, Administrator podaje:

  1. 1)  w rozsądnym terminie po pozyskaniu danych osobowych - najpóźniej w ciągu miesiąca - mając na uwadze konkretne okoliczności przetwarzania danych osobowych;

  2. 2)  jeżeli dane osobowe mają być stosowane do komunikacji z osobą, której dane dotyczą - najpóźniej przy pierwszej takiej komunikacji z osobą, której dane dotyczą; lub

  3. 3)  jeżeli planuje się ujawnić dane osobowe innemu odbiorcy - najpóźniej przy ich pierwszym ujawnieniu.

 3. Wzory klauzul informacyjnych stosowanych w przypadkach, o których mowa w ust. 1 i 2, stanowią załączniki do niniejszej uchwały.

  § 4.

  1. Jeżeli podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda osoby, której dane dotyczą, zgoda powinna być dobrowolnym, konkretnym, świadomym i jednoznacznym okazaniem woli, którym osoba, której dane dotyczą, w formie oświadczenia lub wyraźnego działania potwierdzającego, przyzwala na przetwarzanie dotyczących jej danych osobowych w konkretnym celu. Na różne cele przetwarzania powinna być odbierana osobna zgoda.

  2. Administrator umożliwia osobie, której dane dotyczą, wycofanie zgody w dowolnym momencie w taki sam sposób, w jaki nastąpiło jej wyrażenie. Administrator w jasny i przejrzysty sposób informuje osobę, której dane dotyczą, o możliwości wycofania zgody. W przypadku wycofania zgody Administrator niezwłocznie zaprzestaje przetwarzania danych tej osoby.

   § 5.

  1. Administrator umożliwia osobie, której dane dotyczą, uzyskanie potwierdzenia, czy przetwarzane są dane osobowe jej dotyczące, a jeżeli ma to miejsce, również uzyskanie dostępu do nich i informacji określonych w § 15 ust. 1 i 2 Rozporządzenia.

  2. Administrator dostarcza osobie, której dane dotyczą, kopię danych osobowych podlegających przetwarzaniu. Za wszelkie kolejne kopie, o które zwróci się osoba, której dane dotyczą, Administrator pobiera opłatę w wysokości 10 zł, która wynikają z kosztów

administracyjnych. Jeżeli osoba, której Dane dotyczą, zwraca się o kopię drogą elektroniczną i jeżeli nie zaznaczy inaczej, informacji udziela się w korespondencji mailowej.

§ 6.

 1. Administrator dokonuje sprostowania nieprawidłowych danych na żądanie osoby, której dane dotyczą, niezwłocznie po otrzymaniu takiego żądania.

 2. Administrator uzupełnia niekompletne dane osobowe na żądanie osoby, której dane dotyczą, niezwłocznie po otrzymaniu takiego żądania. Administrator odmawia uzupełnienia danych osobowych, gdy jest ono niezgodne z celami przetwarzania.

 3. Administrator weryfikuje merytoryczną poprawność danych osobowych wskazanych w żądaniu sprostowania lub uzupełnienia danych.

 4. Administrator informuje o sprostowaniu, każdego odbiorcę, któremu ujawniono dane osobowe, chyba że okaże się to niemożliwe lub będzie wymagać niewspółmiernie dużego wysiłku. Administrator informuje osobę, której dane dotyczą, o tych odbiorcach, jeżeli osoba, której dane dotyczą, tego zażąda.

  § 7.

 1. Na żądanie osoby, której dane dotyczą, Administrator usuwa dotyczące je dane osobowe, jeżeli zachodzi jedna z następujących okoliczności:

  1. dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane;

  2. osoba,którejdanedotyczą,cofnęłazgodę,naktórejopierasięprzetwarzanie,iniema innej podstawy prawnej przetwarzania;

  3. osoba, której dane dotyczą, wnosi sprzeciw na mocy art. 21 ust. 1 Rozporządzenia wobec przetwarzania i nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania lub osoba, której dane dotyczą, wnosi sprzeciw na mocy art. 21 ust. 2 Rozporządzenia wobec przetwarzania;

  4. dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem;

  5. dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii lub prawie państwa członkowskiego, któremu podlega Administrator;

  6. dane osobowe zostały zebrane w związku z oferowaniem usług społeczeństwa informacyjnego.

 2. Jeżeli Administrator upublicznił dane osobowe, które zgodnie z ust. 1 ma obowiązek usunąć,

  to - biorąc pod uwagę dostępną technologię i koszt realizacji - podejmuje rozsądne działania, w tym środki techniczne, by poinformować Administratorów przetwarzających te dane osobowe, że osoba, której dane dotyczą, żąda, by Administratorzy ci usunęli wszelkie łącza do tych danych, kopie tych danych osobowych lub ich replikacje. Administrator informuje osobę, której dane dotyczą, o tych odbiorcach, jeżeli osoba, której dane dotyczą, tego zażąda.

 3. Administrator może odmówić usunięcia danych w zakresie, w jakim jest ono niezbędne:

 1. do korzystania z prawa do wolności wypowiedzi i informacji;

 2. do wywiązania się z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania na mocy prawa

  Unii lub prawa państwa członkowskiego, któremu podlega Administrator, lub do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi;

 1. z uwagi na względy interesu publicznego w dziedzinie zdrowia publicznego zgodnie z art. 9 ust. 2 lit. h) oraz i) i art. 9 ust. 3 Rozporządzenia;

 2. do celów archiwalnych w interesie publicznym, do celów badań naukowych lub historycznych lub do celów statystycznych zgodnie z art. 89 ust. 1 Rozporządzenia, o ile prawdopodobne jest, że usunięcie Danych uniemożliwi lub poważnie utrudni realizację celów takiego przetwarzania; lub

 3. do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

 1. Administrator zaniecha przetwarzania danych osobowych niezwłocznie po otrzymaniu

  sprzeciwu osoby, której dane dotyczą, jeżeli przetwarzanie było niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi lub do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią. Administrator może nie uwzględnić sprzeciwu, jeżeli wykaże istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której Dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

 2. Administrator zaniecha przetwarzania danych osobowych do celów marketingu bezpośredniego niezwłocznie po otrzymaniu sprzeciwu osoby, której dane dotyczą, wobec przetwarzania do takich celów.

 3. Żądanieusunięciadanychlubsprzeciwosoba,którejdanedotyczą,możezłożyćwformie pisemnej, elektronicznej, w tym za pośrednictwem strony internetowej Administratora, telefonicznie lub ustnie do protokołu w siedzibie Administratora.

  § 8.

 1. Administrator ogranicza przetwarzanie danych na żądanie osoby, której dane dotyczą, w następujących przypadkach:

  1. osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych - na okres pozwalający Administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych;

  2. przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania;

  3. Administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobie, której dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;

  4. osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw na mocy art. 21 ust. 1 Rozporządzenia wobec przetwarzania - do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie Administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu osoby, której dane dotyczą.

 2. Administrator przechowuje dane, których przetwarzanie zostało ograniczone zgodnie z ust. 1, a w pozostałym zakresie przetwarza je wyłącznie:

  1. za zgodą osoby, której Dane dotyczą, lub

  2. w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, lub

  3. w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub

  4. z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii lub państwa członkowskiego.

 3. PrzeduchyleniemograniczeniaprzetwarzaniaAdministratorinformujeotymosobę,której dane dotyczą, która żądała ograniczenia.

4. Administrator informuje o ograniczeniu przetwarzania każdego odbiorcę, któremu ujawniono dane osobowe, chyba że okaże się to niemożliwe lub będzie wymagać niewspółmiernie dużego wysiłku. Administrator informuje osobę, której dane dotyczą, o tych odbiorcach, jeżeli osoba, której dane dotyczą, tego zażąda.

§ 9.

Administrator dopuszcza podejmowanie decyzji, które opierają się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, i wywołują skutki prawne wobec osoby, której dane dotyczą, lub w podobny sposób istotnie na nią wpływają, wyłącznie jeżeli taka decyzja:

 1. jest niezbędna do zawarcia lub wykonania umowy między osobą, której dane dotyczą, a Administratorem;

 2. jest dozwolona prawem Unii lub prawem państwa członkowskiego, któremu podlega Administrator i które przewiduje właściwe środki ochrony praw, wolności i prawnie uzasadnionych interesów osoby, której dane dotyczą; lub

 3. opiera się na wyraźnej zgodzie osoby, której dane dotyczą.

  § 10.

Biorąc pod uwagę powyższe paragrafy oraz zapisy Rozporządzenia Administrator ustala politykę prywatności oraz treść przekazywanej klientom informacji o przetwarzaniu danych osobowych, stanowiące załączniki do niniejszej uchwały.

§ 11.

Zarząd Top Potential Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi .............................................

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik nr 1 do uchwały Zarządu z 1 czerwca 2021 r. w sprawie zasad przetwarzania danych osobowych, ustalenia polityki prywatności oraz treści przekazywanej klientom informacji o przetwarzaniu danych osobowych.

Drogi Użytkowniku,
chcielibyśmy poinformować Cię o przetwarzaniu Twoich danych osobowych oraz zasadach, na jakich odbywa się to po dniu 25 maja 2018 r.

Od 25 maja 2018 r. zaczęło obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane w skrócie najczęściej jako „RODO”, lub „Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych”). Przed skorzystaniem z naszych usług (na naszej stronie internetowej czy wysyłanym do Ciebie newsletterze) prosimy Cię o zapoznanie się z podstawowymi informacjami.

Co to są dane osobowe?

Kontaktując się z nami w dowolny sposób (np. za pomocą formularza kontaktowego, e-mailem lub zapisując się na newsletter) przekazujesz nam dobrowolnie dane osobowe.
Również w przypadku zawarcia umowy o kurs, przekazujesz nam dobrowolnie dane osobowe. W takim przypadku gromadzimy następujące dane:

 1. nazwisko i imię,

 2. adres zameldowania na pobyt stały,

 3. adres do korespondencji, jeżeli jest inny niż adres zameldowania,

 4. adres poczty elektronicznej,

 5. numer telefonu,

 6. kontakt Skype.

Ponadto podczas korzystania z naszych usług danymi osobowymi, które przetwarzamy, mogą być, np. adres IP Twojego urządzenia, z którego się z nami komunikujesz, czy dane pozyskiwane na podstawie plików cookies lub podobnych mechanizmów zapisywania informacji w urządzeniach Użytkowników, o ile pozwolą one na zidentyfikowanie Ciebie. Są one instalowanych przez nas lub naszych Zaufanych Partnerów na naszych stronach internetowych i urządzeniach do zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu udostępniania personalizowanych treści i reklam, bezpieczeństwa oraz analizowania ruchu na naszych stronach.

Więcej informacji na temat zakresu danych osobowych oraz cookies znajdziesz w Polityce prywatności.

Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorami Twoich danych osobowych - a więc podmiotem decydującym o tym, które Twoje dane osobowe będą przetwarzane oraz w jakim celu i jakim sposobem - jest Top Potential spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łodzi, nr KRS: 0000735532, a także nasi Zaufani Partnerzy, tj. firmy i inne podmioty, z którymi współpracujemy przede wszystkim w zakresie marketingowym. Listę Zaufanych Partnerów możesz sprawdzić w każdym momencie podniniejszym linkiem „Zaufani Partnerzy”.

Po co są nam potrzebne Twoje dane?

Twoje dane osobowe są nam potrzebne przede wszystkim w celu wykonania umowy (i wszelkich działań związanych z jej realizacją i należytym wykonaniem) czy odpowiedzi na wysyłane przez Ciebie zapytania. Podanie danych jest oczywiście dobrowolne, jednak bez ich podania nie będzie możliwe zawarcie ani realizacja umowy. Wskazane podczas zapisywania się na newsletter dane osobowe są nam niezbędne, aby Ci go wysyłać. Podanie tych danych również jest dobrowolne, ale bez ich podania nie będziemy mogli wysłać Ci newslettera.

Dodatkowo Twoje dane osobowe są nam potrzebne, aby dostosować reklamy do Twoich potrzeb i zainteresowań, zapewnić Ci większe bezpieczeństwo usług oraz dokonywać pomiarów, które pozwalają nam ciągle udoskonalać oferowane przez nas usługi.

Jaka jest podstawa prawna przetwarzania Twoich danych?

Top Potential przetwarza Twoje dane przede wszystkim po to, aby wypełnić obowiązki wynikające z zawartej z Tobą umowy i zapewnić funkcjonalność oferowanych usług, w tym rozwiązywać problemy techniczne z tym związane. Ponadto Top Potential przetwarza Twoje dane osobowe, aby wykonać obowiązki wynikające z przepisów prawa, w tym przepisów podatkowych i rachunkowych, umożliwić dokonanie płatności wynikające z umowy, ale również monitorować Twoją aktywność podczas organizowanych zajęć i prowadzić badania i analizy z nią związane, prowadzić działania marketingu bezpośredniego. Dane, które Ciebie identyfikują, mogą też być wykorzystane w celu dopasowywania wyświetlanych treści i reklam do Twoich zainteresowań, prowadzenia pomiarów jakości i skuteczności tych działań.

Dodatkowo podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest także prawnie uzasadniony interes Top Potential. Obejmuje on ulepszanie naszych usług, ochronę lub dochodzenie roszczeń, tworzenie statystyk oraz zapewnienie rozliczalności.

Do kiedy będą przechowywane przez nas Twoje dane?

Twoje dane będą przechowywane nie dłużej niż jest to konieczne (i niezbędne dla realizacji celów, dla których te dane zostały zebrane) lub nie dłużej niż sam tego chcesz, co oznacza, że po zakończonym kursie Twoje danę zostaną usunięte z bazy danych, chyba że wyrazisz jednoznaczną zgodę na dalsze korzystanie z tych danych (np. będziesz chciał, abyśmy przesyłali Ci nasze materiały) lub zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa pojawi się nowa podstawa ichzachowania, np. przepis prawa lub konieczność realizacji roszczeń w postępowaniu sądowym.

Jakie masz uprawnienia?

Zgodnie z RODO przysługują Ci następujące uprawnienia wobec Twoich danych osobowych i ich przetwarzania przez nas i Zaufanych Partnerów. Jeśli udzieliłeś zgody na przetwarzanie danych, możesz ją w każdej chwili wycofać. Przysługuje Ci również prawo żądania dostępu do Twoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przeniesienia danych, wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Uprawnieniapowyższe przysługują także w przypadku prawidłowego przetwarzania danych przez administratora.

Komu Top Potential udostępnia Twoje dane osobowe?

Top Potential, co do zasady nie udostępnia Twoich danych osobowych osobom trzecim, za wyjątkiem sytuacji, w których posiada ku temu podstawę prawną, w tym na żądanie podmiotów uprawnionych, lub kiedy jest to niezbędne do wykonania usług przez nas oferowanych, np. przedsiębiorcom zapewniającym hosting naszych serwisów.

Z kim możesz się skontaktować, aby uzyskać więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych przez Top Potential?

Jeśli masz pytania związane z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przez Top Potential albo chciałbyś zgłosić zagadnienie związane z przetwarzaniem danych osobowych przez Top Potential, możesz się skontaktować z jej przedstawicielem, wykorzystując dane kontaktowe dostępne na stronie internetowej: http://top-potential.pl/skontaktuj-sie-ze-mna/.

Dodatkowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych oraz przysługujących Ci uprawnień przeczytasz na „Polityce prywatności”

Załącznik nr 2 do uchwały Zarządu z 8 czerwca 2018 r. w sprawie zasad przetwarzania danych osobowych, ustalenia polityki prywatności oraz treści przekazywanej klientom informacji o przetwarzaniu danych osobowych

POLITYKA PRYWATNOŚCI

§1 ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH I ZAŁOŻENIA OGÓLNE

 1. Administratorem danych osobowych osób korzystających z usług świadczonych przez Top Potential Sp. z o.o. (zwanych w dalszej części niniejszego dokumentu „Użytkownikami”) jest Spółka Top Potential sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, adres: ul. Przestrzenna 35E, 93-424 Łódź, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS 0000900786, o numerze NIP: 7292738755, o numerze REGON: 38903548000000, o kapitale zakładowym w wysokości PLN 20000,00, zwana w dalszej części niniejszego dokumentu „Top Potential” lub „administratorem”.

 2. Top Potential przetwarza dane osobowe Użytkowników zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanym w dalszej części niniejszego dokumentu „RODO”, a także zgodnie z uregulowaniami polskiego prawa, w tym ustawy z 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018, poz. 1000 ze zm.) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2018 poz. 650. ze zm.).

 3. Top Potential dba o pełne bezpieczeństwo udostępnianych mu wszelkimi sposobami danych osobowych, w szczególności przed dostępem osób nieupoważnionych.

 4. Top Potential realizuje politykę prywatności zgodnie z RODO, w szczególności poprzez prawo dostępu Użytkownika do własnych danych osobowych, możliwość żądania ich poprawiania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania tych danych, a także żądania zaprzestania przetwarzania danych, prawo sprzeciwu wobec przetwarzania i udostępniania ich innym podmiotom oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

 1. Poza wyrażeniem na to dobrowolnej zgody przez Użytkownika (m.in. na zasadach i warunkach wskazanych w niniejszym dokumencie), Top Potential nie udostępnia ani nie przekazuje podmiotom trzecim jakichkolwiek danych osobowych posiadanych w ramach posiadanej bazy danych osobowych. Przekazanie ww. danych może nastąpić wyłącznie na żądanie uprawnionych do tego organów państwa, w szczególności po przedstawieniu stosownych dokumentów potwierdzających potrzebę posiadania tych danych do prowadzonych postępowań.

 2. Udostępnianie przez Użytkownika swoich danych osobowych bez pośrednictwa Top Potential na rzecz innych podmiotów, w szczególności innych Użytkowników nie jest objęte niniejszą Polityką prywatności i odbywa się na wyłączne ryzyko Użytkownika.

 3. Aktywność Użytkownika w miejscach publicznych (w tym Facebook, Instagram, etc.) sprawia, że może on udostępnić materiały i informacje o sobie także innym Użytkownikom oraz osobom trzecim. Dane osobowe udostępnione podczas wyżej wskazanej aktywności nie podlegają niniejszej Polityce prywatności.

§2 STRONA INTERNETOWA

Niniejsza Polityka prywatności dotyczy również stron internetowych: 

 1. www.top-potential.pl
 2. www.toppotential.pl
 3. www.katehighton.pl

zwanej w dalszej części niniejszego dokumentu „Stroną”. Strona jest prowadzona przez Top Potential.

§3 CEL I ZAKRES PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Strona używa technologii takich jak pliki cookies do zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu personalizowania treści i reklam oraz analizowania ruchu na Stronie. Szczegółowe informacje na temat plików cookies zostały wskazane w załączniku nr 1 do niniejszego dokumentu zatytułowanym „Polityka cookies”.

 2. DostępdoinformacjiokorzystaniuprzezUżytkownikówzeStronymajątakżenasiZaufani Partnerzy, którzy również wykorzystują technologie takie jak pliki cookies do zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu personalizowania treści i reklam, oraz analizowania ruchu na Stronach i w Internecie. Lista Zaufanych Partnerów stanowi załącznik nr 2 do niniejszego dokumentu.

 1. Administrator zapewnia, że będzie dokładać szczególnej staranności, aby zagwarantować należytą ochronę wszystkim przekazanym informacjom osobistym, tak aby uczynić korzystanie ze Strony oraz świadczenie usług za pomocą narzędzi bezpośredniego komunikowania się na odległość (w tym za pośrednictwem sieci Internet) jaknajbezpieczniejszym dla Użytkowników.

 2. W każdym przypadku przetwarzanie danych osobowych Użytkownika jest oparte na obowiązującej podstawie prawnej. W przypadku Top Potential podstawową z nich jest niezbędność przetwarzania danych do należytego wykonania zawartej z Użytkownikiem umowy. Natomiast w przypadku marketingu, w tym profilowania, podstawą prawną jest dobrowolna zgoda Użytkownika. W przypadku pozostałych celów, takich jak analityka ruchu lub zapobieganie nadużyciom, podstawą prawną jest uzasadniony interes administratora danych.

 3. Użytkownicy mogą być proszeni o podanie danych osobowych:

  1. a)  podczas zawarcia umowy,

  2. b)  podczas rejestracji na platformę blogową (WordPress),

  3. c)  podczas zapisywania się na newsletter na Stronie,

  4. d)  podczas umawiania się na spotkanie poprzez Stronę,

  5. e)  w innych sytuacjach, w szczególności, kiedy uczestniczyć będą we wszelkiego rodzaju

   akcjach promocyjnych, grach, etc. organizowanych przez administratora lub osoby trzecie, a także kiedy korzystać będą ze spersonalizowanych funkcji, czy przy zgłaszaniu administratorowi problemów związanych z prowadzonym kursem, przy czym administrator zastrzega sobie prawo do przechowywania kopii takiej korespondencji.

 4. AdministratorgromadziinformacjeoUżytkownikachgłowniedocelówniezbędnychdo należytego wykonania umowy, którą zawiera z Użytkownikiem, do celów marketingowych, statystycznych oraz w celu poznania zainteresowań i potrzeb Użytkowników w celu dostarczania im materiałów (również edukacyjnych), których rzeczywiście potrzebują, dostosowanych do ich preferencji. W bazie kont przetwarzane są wyłącznie dane osobowe Użytkowników zarejestrowanych.

 5. Administrator uprawniony jest do udostępniania danych osobowych:
  a) podmiotom współpracującym z administratorem do celów marketingowych, reklamowych, analizy ruchu na Stronie i do utrzymania bazy kont, z zastrzeżeniem ust. 8. b) podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa;

 1. W przypadku udzielenia przez Użytkownika odpowiednich zgód do przetwarzania danych osobowych w celach marketingowych Top Potential wraz z Zaufanymi Partnerami dopasowuje komunikaty reklamowe do potrzeb Użytkownika, wykorzystując dostępne informacje o jego zachowaniu i preferencjach.

 2. Dane Użytkowników będą przetwarzane do czasu posiadania udzielonej zgody. Każdy Użytkownik ma prawo żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przeniesienia danych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Powyższe uprawnienia przysługują także w przypadku prawidłowego przetwarzania danych przez administratora i nie mają wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

 3. Administrator zwraca uwagę Użytkownikom zarejestrowanym (np. za pomocą platformy blogowej WordPress), że są oni samodzielnie odpowiedzialni za utrzymywanie w tajemnicy przekazanych im parametrów dających dostęp do osobistych części usług świadczonych przez administratora, w szczególności odpowiednich haseł, a jakiekolwiek dobrowolne udostępnianie danych osobowych do publicznego użytku w sieci Internet odbywa się na ich wyłączne ryzyko i może spowodować wykorzystanie tych danych w sposób niepożądany przez Użytkownika.

 4. W przypadku korzystania za pośrednictwem Strony z informacji udostępnianych przez inne podmioty, podawanie swoich danych osobowych odbywa się na ryzyko Użytkownika. Do takich sytuacji nie ma bowiem zastosowania niniejsza Polityka Prywatności, a Użytkownicy proszeni są wówczas o zapoznanie się polityką prywatności danego podmiotu.

 5. Administrator umożliwia Użytkownikom wybór, czy i w jakim zakresie chcą korzystać z usług i udostępniać o sobie informacje. Większość zawartości Strony jest dostępna bez konieczności podawania informacji o sobie, jedynie niektóre usługi wymagają wykupienia dostępu (np. zawarcia umowy o kurs).

 6. W przypadku zawierania umowy o kurs administrator prosi o podanie następujących danych osobowych:
  a) nazwisko i imię,
  b) adres zameldowania na pobyt stały,

  c) adres do korespondencji, jeżeli jest inny niż adres zameldowania, d) adres poczty elektronicznej,
  e) numer telefonu,
  f) kontakt Skype.

14. Podczas zapisywania się Użytkownika do otrzymywania newslettera administrator prosi o podanie imienia oraz adresu poczty elektronicznej. Użytkownik może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania newslettera, wysyłając administratorowi wiadomość ze stosowną informacją lub korzystając z odpowiedniego linka zamieszczonego wnewsletterze. W takim wypadku adres poczty elektronicznej zostanie usunięty z bazy danych, o ile nie został podany np. podczas zawarcia umowy lub nie wyrażono zgody na dalsze korzystanie ze wskazanego adresu poczty elektronicznej.

§4 WYKORZYSTANIE WTYCZEK SPOŁECZNOŚCIOWYCH

 1. Na Stronie umożliwiony jest dostęp do tzw. wtyczek serwisów społecznościowych.

 2. Użytkownik nawiąże bezpośrednie połączenie z serwerami społecznościowymi, takimi jak Facebook lub Instagram klikając na Stronie na wskazaną wtyczkę. Zawartość wtyczki jest przekazywana przez danego usługodawcę bezpośrednio do przeglądarki Użytkownika i integrowana ze Stroną. Dzięki tej integracji usługodawcy otrzymują informację, że przeglądarka Użytkownika wyświetliła Stronę, nawet jeśli Użytkownik nie posiada profilu u danego usługodawcy czy jest u danego usługodawcy w danej chwili zalogowany. Wskazana wyżej informacja (wraz z adresem IP Użytkownika) jest przez przeglądarkę Użytkownika przesyłana bezpośrednio do serwera danego usługodawcy (przy czym niektóre serwery znajdują się poza jurysdykcją Państw UE) i tam przechowywana. Jeśli Użytkownik zalogował się do jednego z serwisów społecznościowych, to usługodawca ten będzie mógł bezpośrednio przyporządkować wizytę na Stronie do profilu Użytkownika w danym serwisie społecznościowym. Jeśli Użytkownik użyje daną wtyczkę, np. kliknie na przycisk „Lubię to” lub „Udostępnij”, to odpowiednia informacja zostanie również przesłana bezpośrednio na serwer danego usługodawcy i tam zachowana. Informacje te zostaną poza tym opublikowane w danym

  serwisie społecznościowym i ukażą się osobom wskazanym jako kontakt Użytkownika.

 3. Cel i zakres gromadzenia danych oraz ich dalszego przetwarzania i wykorzystania przez usługodawców serwisów społecznościowych, jak również możliwość kontaktu oraz prawa Użytkownika w tym zakresie i możliwość dokonania ustawień zapewniających ochronę prywatności Użytkownika zostały opisane i są dostępne w polityce prywatności poszczególnych usługodawców, np.: http://www.facebook.com/policy.php lub https://policies.google.com/privacy?hl=pl-PL

 1. Jeśli Użytkownik nie życzy sobie, aby serwisy społecznościowe przyporządkowywały dane zebrane w trakcie odwiedzin na Stronie bezpośrednio profilowi Użytkownika w danym serwisie, to przed wizytą na Stronie Użytkownik powinien wylogować się z tego serwisu. Użytkownik ma również możliwość całkowicie uniemożliwić załadowanie na Stronie wtyczek stosując odpowiednie rozszerzenia dla przeglądarki Użytkownika, np. blokowanie skryptów za pomocą „NoScript“ (http://noscript.net/).

 2. W przypadku materiałów multimedialnych zamieszczonych na portalu Youtube i dostępnych na Stronie, aktywowano rozszerzoną ochronę danych osobowych. Oznacza to, że Youtube nie pobiera i nie zapisuje informacji o osobach odwiedzających stronę, chyba że włączą one materiał wideo.

 3. Cel i zakres gromadzenia danych oraz ich dalszego przetwarzania i wykorzystania przez usługodawcę portalu Youtube, jak również prawa Użytkownika w tym zakresie i możliwości dotyczące ustawień zapewniających ochronę jego prywatności zostały opisane w polityce prywatności Google.

 4. W celu należytego wykonywania umowy o kurs Top Potential korzysta z aplikacji LiveChat, w szczególności poprzez konsultacje online. Dla potrzeb działania aplikacji LiveChat (korzystającej również z plików cookies) zbierane są informacje używane wyłącznie w celu personalizacji konkretnego Użytkownika. Informacje przechowywane w aplikacji LiveChat nie są łączone z danymi osobowymi Użytkownika, są automatyczniekasowane po opuszczeniu witryny przez Użytkownika. Top Potential zastrzega sobie prawo do możliwości wysłania konkretnym użytkownikom zachęty do rozmowy z konsultantem w formie komunikatu z opcjami wyboru „rozpocznij chat/zamknij okno”. Użytkownicy, którzy usunęli pliki cookies lub nie zaakceptowali ich w przeglądarce nie mogą mieć dostępu do produktów i usług świadczonych za pomocą wskazanej aplikacji LiveChat. Udzieloną zgodę Użytkownik może również w każdej chwili odwołać poprzez wysłanie stosownej wiadomości adres kontaktowy administratora lub bezpośrednio w formie oświadczenia złożonego wobec LiveChatInc.

§ 4. ZMIANA POLITYKI PRYWATNOŚCI

Niniejsza Polityka Prywatności może zostać zmieniona przez Top Potential poprzez opublikowanie nowej wersji na Stronie. Niniejsza wersja Polityki Prywatności obowiązuje od dnia 1 czerwca 2021 r.

§ 5 KONTAKT

Wszelkie pytania i uwagi dotyczące Polityki Prywatności powinny być kierowane na adres e-mail angielski@top-potential.pl lub listownie na adres administratora, wskazany w § 1 ust.1 niniejszego dokumentu.

Załącznik nr 1 do Polityki prywatności: POLITYKA COOKIES

(Przechowywanie i uzyskiwanie dostępu do informacji w urządzeniu końcowym Użytkownika)

Poniższe informacje określają zasady przechowywania i dostępu do informacji na urządzeniach Użytkownika w szczególności za pomocą plików Cookies, służących realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną żądanych przez Top Potential, co stanowi realizację obowiązków informacyjnych wynikających z art. 173 i art. 174 ustawy z dnia prawo telekomunikacyjne.

Definicje

 1. Administrator - Top Potential spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łodzi, adres: ul. Przestrzenna 35E, 93-424 Łódź, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS 0000900786, o numerze NIP: 7292738755, o numerze REGON: 38903548000000, o kapitale zakładowym w wysokościPLN 20000,00, który świadczy usługi drogą elektroniczną oraz przechowuje i uzyskuje dostęp do informacji w urządzeniach Użytkownika.

 2. Cookies - oznacza dane informatyczne, w szczególności niewielkie pliki tekstowe, zapisywane i przechowywane na urządzeniach, za pośrednictwem których Użytkownik korzysta ze stron internetowych Serwisu.

 3. Cookies Administratora - oznacza Cookies zamieszczane przez Administratora, związane ze świadczeniem usług drogą elektroniczną przez Administratora za pośrednictwem Serwisu w urządzeniu Użytkownika.

 4. Cookies Zewnętrzne - oznacza Cookies zamieszczane przez partnerów Administratora, za pośrednictwem Serwisu.

 5. Inne Technologie – oznacza wszystkie inne technologie wykorzystywane przez Administratora i jego partnerów mogące powodować przechowywanie i uzyskiwanie dostępu do danych przechowywanych w urządzeniu końcowym Użytkownika (w tym między innymi technologie takie jak: buforowane w urządzeniu końcowym Użytkownika pliki JavaScript, zmienne JavaScript, Local Storage, Session Storage, Flash Storage, HTML 5 Web Storage).

 6. Serwis - oznacza stronę internetową po adresem http://www. top-potential.pl/ oraz jej wszystkie podstrony, prowadzoną przez Administratora.

 7. Urządzenie - oznacza elektroniczne urządzenie za pośrednictwem którego Użytkownik uzyskuje dostęp do Serwisu.

Użytkownik - oznacza podmiot, na rzecz którego zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną.

Rodzaje wykorzystywanych Cookies

Stosowane przez Administratora Cookies są bezpieczne dla Urządzenia Użytkownika. W szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do Urządzeń Użytkowników wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego. Pliki te pozwalają zidentyfikować oprogramowanie wykorzystywane przez Użytkownika i dostosować Serwis indywidualnie każdemu Użytkownikowi. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny z której pochodzą, czas przechowywania ich na Urządzeniu oraz przypisaną wartość.

Administrator wykorzystuje dwa typy plików cookies:

Cookies sesyjne: są plikami tymczasowymi, które są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu zakończenia przeglądania Serwisu. Zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci Urządzenia. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika;

Cookies trwałe: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu ich skasowania. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie Urządzenia nie powoduje ich usunięcia z Urządzenia Użytkownika. Mechanizm cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika;

Użytkownik ma możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu do plików cookies w swoim Urządzeniu. W przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie z Serwisu będzie możliwe, poza funkcjami, które ze swojej natury wymagają plików cookies.

Cele w jakich wykorzystywane są Cookies i Inne Technologie

Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

 • dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;

 • tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;

 • utrzymania sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;

 • uwierzytelniania użytkownika w serwisie i zapewnienia sesji użytkownika w serwisie;

 • poprawnej konfiguracji wybranych funkcji Serwisu, umożliwiając w szczególności weryfikację autentyczności sesji przeglądarki;

 • optymalizacji i zwiększenia wydajności usług świadczonych przez Administratora;

 • realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności stron internetowych;

 • dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych Serwisu. W szczególności pliki te pozwalają rozpoznać podstawowe parametry Urządzenia Użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;

 • zapamiętania lokalizacji użytkownika;

 • poprawnej konfiguracji wybranych funkcji Serwisu, umożliwiając w szczególności dostosowanie dostarczanych informacji do Użytkownika z uwzględnieniem jego lokalizacji;

 • analiz i badań oraz audytu oglądalności;

 • tworzenia anonimowych statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych Serwisu, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;

 • świadczenia usług reklamowych;

 • dostosowania prezentowanych za pośrednictwem Serwisu reklam usług i produktów osób trzecich, w tym przedsiębiorcom trudniącym się działalnością reklamową;

 • zapewnienia bezpieczeństwa i niezawodności serwisu.

2. Administrator usługi wykorzystuje Cookies Zewnętrzne i Inne Technologie w następujących celach:

 • prezentowania treści multimedialnych na stronach internetowych Serwisu, które są pobierane z zewnętrznego serwisu internetowego (m.in. vimeo.com, youtube.com, wrzuta.pl);

 • zbierania ogólnych i anonimowych danych statycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych (m.in. Google Analytics, GemiusTraffic);

 • prezentowania reklam dostosowanych do preferencji Użytkownika z wykorzystaniem narzędzia internetowej reklamy.

  Możliwości określenia warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu przez Cookies

 1. Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików Cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki Cookies do Urządzenia Użytkownika.

 2. Zmiany ustawień, o których mowa w punkcie poprzednim Użytkownik może dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o każdorazowym zamieszczeniu Cookies na urządzeniu Użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach przeglądarki internetowej.

 3. Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki Cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej której używa.

 4. Ograniczenie stosowania plików Cookies może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej Serwisu.

Załącznik nr 2 do Polityki prywatności

Lista Zaufanych Partnerów: